Kè yon pitit

(Sonship in Haitian Creole)

Available from:

Download in ebook format (ePub):

$6.00

Change Currency:

Change Currency

Dekouvri Sa Levanjil La Ye

Revelasyon pwofetik espri pitit la ap travèse lemond jodia tankou yon oseyan vas, ap restore plas pou lanmou Papa nan lavi Kretyen an.

Papa a renmen w, e kit ou se yon gason oubyen fanm Li rele w pou devni pitit Li. Se sa Jezi te vin fè w resevwa – viv nan eksperyans kontinyèl lanmou l k ap vide nan kè ou nan menm fason Jezi te eksperimante l.

  • Dekouvri lamou Papa jan Jezi te viv li.
  • Aprann de santralite kè w nan tout aspè mach espirityèl ou.
  • Retire anpèchman yo nan lavi ou pou lanmou Papa.
  • Sezi pèspektif pou gran plan redanmsyon pou imanite.
  • jwenn repo bib la promèt tout kwayan yo.
  • Jwi libète sipè natirèl ki disponib pou pitit gason ak pitit fi Bondye yo.

‘’Pou premye fwa nan vim mwen santi m vin konprann vrèman kisa levanjil la ye vre. Li konsène yon Papa ki pèdi pitit li e Li jis vle jwenn yo ankò… mwen ap tann jou kote nou ap wè pitit gason ak pitit fi nan plen ekspresyon yo ak libète yo, ap leve sòti nan tout nasyon nan mond lan, ap moutre e ap eksprime pèsòn, nati e travay Papa a e ap mache tankou Jezi nan mond brize sa.’’ 

– James Jordan

By James Jordan